PODMIENKY POUŽÍVANIA APLIKÁCIE UNIAPPS

Udelenie Licencie

Aplikácia je licencovaná takto:

1 Inštalácia

UniApps s.r.o. ("UniApps") Vám udeľuje právo inštalovať a používať kópiu aplikácie UniApps ("APLIKÁCIE") na Vašom mobilnom zariadení so systémom s platne licencovanou kópiou operačného systému, pre ktorý bola APLIKÁCIA určená (napr. Android, iOS, WindowsPhone, Windows 8 pre desktopové počítače) Zákaz zneužívania cudzej identity: V prípade prihlásenia sa iným užívatelom do APLIKÁCIE na Vašom mobilnom zariadení ste povinný užívateľa odhlásiť a v žiadnom prípade nepoužívať APLIKÁCIU pod cudzím prihlásením. Za akcie vykonané v mene iného užívateľa nesiete plnú právnu zodpovednosť.

2 Súhlas s podmienkami

a. Používaním aplikácie užívateľ súhlasí s týmito podmienkami používania aplikácie.
b. V prípade, že nesúhlasite s podmienkami, aplikáciu ihneď odinštalujte.

3 Nová verzia podmienok používania

a. Nová verzia podmienok naberá platnosť a účinnosť jej zverejnením.
b. Užívateľ je zodpovedný za oboznámenie sa s novou verziou podmienok.
c. UniApps odporúča užívateľom pred každým použitím APLIKÁCIE prečítať si podmienky používania.

4 Súhlas so spracovávaním osobných údajov

a. Súhlasom s podmienkami dáva užívateľ UniApps právo na spracovanie osobných údajov.
b. UniApps na základe tohto súhlasu spracováva nasledovné údaje:
a. Meno užívateľa
b. Virtuálny identifikátor generovaný informačným systémom
c. Účel spracovávania osobných údajov:
a. Zobrazenie mena v aplikácií užívateľovi za účelom vizuálnej kontroly prihlásenia sa do správneho účtu
b. Fungovanie systému správ medzi užívateľmi
d. UniApps nemá právo údaje poskytnúť tretej strane.
e. Osobné údaje budú vymazané pri zániku Licencie alebo po žiadosti užívateľa o ich zmazanie cez APLIKÁCIU pri zrušení účtu.
f. UniApps vymaže údaje používateľa aj v prípade, že užívateľ nevyužije služby UniApps po dobu viac ako 30 nasledujúcich dní.

5 Popis ďaľších práv a obmedzení

a. Zákaz spätného inžinierstva, dekompilácia a rozkladanie.
Nesmiete vykonávať spätnú analýzu, dekompiláciu alebo prevod zo strojového kódu APLIKÁCIE, s výnimkou a len do tej miery, ak sú tieto činnosti výslovne povolené rozhodným právom bez ohľadu na toto obmedzenie. b. Servis UniApps Vám môže poskytnúť podporné služby súvisiace s APLIKÁCIOU ("Servis"). Akýkoľvek dodatočný softvérový kód dodávaný ako súčasť programu na podporu služieb sa považujú za súčasť softvérového produktu a bude podliehať podmienkam tejto zmluvy VOP.
c. Dodržiavanie platných zákonov. Musíte dodržiavať všetky platné zákony týkajúce sa použitia tejto APLIKÁCIE.

6 Zánik Licencie a vymazanie údajov

a. UniApps si vyhradzuje právo zrušiť akýkoľvek účet bez udania dôvodu s okamžitou platnosťou.
b. Ak má užívateľ záujem o zrušenie svojho účtu a aplikácií a vymazanie svojich údajov zo serverov a databáz UniApps, písomne upovedomí UniApps o tento skutočnosti. Na základe písomnej žiadosť UniApps vymaže údaje používateľa.
c. Užívateľ tiež môže o vymazanie údajov požiadať príslušnú Vysokú školu/Univerzitu.
d. Užívateľský účet tiež zaniká ukončením štúdia v deň ukončenia štúdia. Za deň ukončenia štúdia sa považuje deň, kedy informačný systém odmietne overenie identity užívateľa.
e. UniApps vymaže údaje používateľa aj v prípade, že užívateľ nevyužije služby UniApps po dobu viac ako 30 nasledujúcich dní.

7 Duševné vlastníctvo

Všetky informácie a to vrátane autorských práv v rámci APPLIKÁCIE a všetky ich kópie sú vlastníctvom UniApps alebo ich partnerov. Všetky vlastnícke práva, a práva duševného vlastníctva obsahu, ktorý je prístupný použitím tejto APLIKÁCIE sú majetkom príslušných vlastníkov obsahu a môže byť chránený príslušnými autorskými právami alebo inými zákonmi a zmluvami o duševnom vlastníctve. Táto VOP zmluva vám neprisudzuje žiadne práva na používanie takéhoto obsahu. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené UniApps.

8 Bez záruky

Vzhľadom na skutočnosť, že používanie systému je výlučne dobrovoľné a všetky služby, ktoré systém ponúka pre užívateľa, si môže užívateľ obstarať aj z iných zákonom určených zdrojov, užívateľ používaním systému pristupuje k všeobecným obchodným podmienkam a zároveň sa týmto zaväzuje, že si nebude uplatňovať akékoľvek nároky na náhradu škody alebo ujmu, ktorá by mu vznikla alebo mohla vzniknúť používaním systému alebo v súvislosti s ním. UniApps a jej partneri výslovne odmietajú akúkoľvek záruku na APLIKÁCIU. APLIKÁCIA a jej komponenty sú poskytované "tak ako sú" bez akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky akéhokoľvek druhu, vrátane ale bez obmedzenia na akýchkoľvek záruk obchodovateľnosti, neporušenia duševného vlastníctva alebo vhodnosti pre konkrétny účel. UniApps nezaručuje ani nepreberá zodpovednosť za správnosť a úplnosť informácií, textu, grafiky, odkazov alebo iných prvkov obsiahnutých v APLIKÁCII. UniApps neposkytuje žiadne záruky v prípade škôd, ktoré môžu byť spôsobené prenosom počítačových vírusov, červov, časovaných bômb, logických bômb, alebo podobných programov. UniApps ďalej výslovne odmieta akúkoľvek záruku alebo reprezentáciu oprávneným používateľom ani žiadnej tretej strane.

8.1 Skúšky pre Žilinskú univerzitu

Používaním aplikácie užívateľ berie na vedomie skutočnosť, že modul skúšky je v testovacej prevádzke a preto sa môžu vyskytnúť chyby pri práci s ním alebo v ním zobrazovaných údajoch. Užívateľ tiež berie na vedomie, že záväznú informáciu o skúškach získa z internetových stránok systému evzdelávanie a nie z aplikácie.

9 Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade UniApps nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody (vrátane, bez obmedzenia, stratených, či chybných informácií) vyplývajúce z použitia "Oprávnenými užívateľmi" alebo nemožnosti použiť túto APLIKÁCIU, aj keď bola UniApps upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. V žiadnom prípade nebude UniApps ani jej partneri, niesť zodpovednosť za stratu dát alebo za nepriame, zvláštne, náhodné, následné (vrátane ušlého zisku) alebo iné škody na základe zmluvy, prečinu alebo inak. UniApps s.r.o. a ich partneri nenesú žiadnu zodpovednosť s ohľadom na obsah tohto softvérového produktu alebo jeho časti, vrátane ale bez obmedzenia na chyby alebo opomenutia v nich obsiahnuté, urážky na cti, porušenie práva na zverejnenie verejných údajov, súkromie, práva k ochranným známkam, prerušenia podnikania, zranenie, stratu osobných údajov, morálneho práva alebo vyzradenie dôverných informácií. Táto softwarová aplikácia a jej používanie obsahuje len časť infomácii o právach a povinnostiach koncového používateľa vo vzťahu k Vysokej škole/Univerzite, z tohto dôvodu je koncový používateľ povinný sledovať a dodržiavať aj iné informočné kanály Vysokej školy/Univerzity a vziať na vedomie práva a povinnosti, kotré mu z nich vyplývajú, predovšetkým tie, ktoré vyplývajú z vnútorných predpisov a nariadení Vysokej školy/Univerzity.